Duy Mạnh đứng ngồi không yên, Quang Hải giành mic hóa 'cơ trưởng'