Thủ tướng chỉ đạo về Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc