Bộ Y tế: 'Chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, do đó chưa cần công bố'